Technik spedytor

ZAWÓD: TECHNIK SPEDYTOR                       

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Spedytor organizuje przewozy, a także sporządza stosowne dokumenty spedycyjne (np. listy przewozowe). Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik spedytor jest przygotowanie absolwenta do organizacji transportu w poszczególnych jego gałęziach w zakresie towarów przewożonych na terenie kraju oraz towarów eksportowanych lub importowanych. Do podstawowych umiejętności absolwenta tego kierunku zaliczyć trzeba:

 • stosowanie w praktyce zasad realizacji transportu w gospodarce,
 • charakterystykę właściwości podstawowych surowców, materiałów i ładunków,
 • określanie zadań transportowo-spedycyjnych,
 • prowadzenie negocjacji z klientami,
 • przygotowanie dokumentów transportowo-spedycyjnych,
 • dokonywanie doboru środków transportu do realizacji zadań spedycyjnych,
 • posługiwanie się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek z wykorzystaniem programów komputerowych,
 • prowadzenie rachunków i rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • obsługa klientów i kontrahentów w języku polskim, niemieckim i angielskim.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po zdaniu egzaminów zawodowych i potwierdzeniu dwóch kwalifikacji (A.28, A.29) absolwent otrzymuje dyplom technika spedytora wraz z certyfikatem Europass uznawanym  w krajach UE i może znaleźć zatrudnienie w takich branżach, jak: przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka
i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej
i międzynarodowej.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Absolwent tego kierunku w przyszłości może poszerzyć swoją wiedzę kształcąc się
w Akademii Morskiej na kierunku Transport o specjalności Transport i Logistyka, lub na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale ekonomicznym w tej samej specjalności.

  

 

TECHNIK SPEDYTOR O PROFILU WOJSKOWYM

Uczniowie klas wojskowych są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie:

 • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych,
 • w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe, uczestniczą w „szkole życia"
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu,
 • poznają tradycje kultury, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka,
 • zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach wojskowych, musztrze, zasadach posługiwania się bronią, szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie, taktyce,
 • w szkole i w miejscach publicznych noszą mundury,
 • zdobędą certyfikat Ratownika.

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć